CEJ

CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS (CEJ)

 

El Centre d'Estudis Jurídics (CEJ) és un organisme autònom (art.1 Estatut del CEJ, aprovat per Reial decret 312/2019, de 26 d'abril) adscrit del Ministeri de Justícia a través de la Secretaria d'Estat de Justícia, que té com a principals funcions i facultats la formació inicial i continuada de la Carrera Fiscal, el Cos Superior de Lletrats de l'Administració de Justícia i personal al servei de l'Administració de Justícia. Així mateix, també és competent en la formació continuada del Cos d'Advocats de l'Estat i de les Forces i Cossos de Seguretat en la funció de Policia Judicial.

Té personalitat jurídica diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i d'obrar i, dins de la seva esfera de competències, li corresponen les potestats administratives precises per al compliment de les seves finalitats, en els termes establerts en aquest estatut, excepte la potestat expropiatòria

L'organisme està compost per:

  • Òrgans de govern:  el president del Centre d'Estudis Jurídics i el Consell.
  • Òrgans executius: el director de l'organisme i els òrgans que li assisteixen: el Director de Formació de la Carrera Fiscal, el Cap d'Estudis i el Secretari General.