PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

NORMATIVA I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades - RGPD).

Accés a Reglament

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Accés a Llei Orgànica

Legitimació o base legal

La legitimació del tractament de les dades personals que vosté aportació a través d'esta web o dels formularis que des d'ella se li faciliten pot estar basada en les diferents causes taxades en l'article 6 del RGPD. Amb caràcter general, les activitats de tractament de dades personals es realitzen per al compliment d'obligacions legals, per al compliment de missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al Centre d'Estudis Jurídics, o bé perquè Vè. ha atorgat el seu consentiment mitjançant una clara acció afirmativa.

Finalitat i Conservació

El tractament de les dades de caràcter personal es limitarà al mínim imprescindible per a la realització de les finalitats per als quals s'hagen sol·licitat. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i patrimoni documental espanyol. Correspon a l'interessat l'actualització de les seues pròpies dades; el centre d'estudis jurídics no serà responsable de la seua inexactitud si no es comuniquen els canvis que hagen pogut produir-se.

Exercici de Drets

La normativa de protecció de dades personals permet que puga exercir davant l'òrgan responsable del tractament els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió "dret a l'oblit", limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, en els termes establits en els articles 15 a 22 del RGPD. Pot dirigir-se al Responsable de Tractament per via electrònica (secretaria.general@cej-mjusticia.es). Si no estiguera d'acord amb la resposta donada a la seua pretensió, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan, 6. 28001. Madrid. Amb caràcter previ a la presentació d'una reclamació davant l'AEPD, pot dirigir-se al delegat de protecció de dades.

Delegats de Protecció de Dades (DPD)

El Centre d'Estudis Jurídics ha designat a la persona que actuarà com a delegada/delegat de Protecció de Dades (DPD) per a supervisar el compliment d'esta política en l'àmbit del departament (secretaria.general@cej-mjusticia.es, Juan del Rosal, 2, 28071 Madrid)

Més informació: