PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

 

NORMATIVA E TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos - RGPD).

Acceso a Regulamento

Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Acceso a Lei Orgánica

Legitimación ou base legal

A legitimación do tratamento dos datos persoais que vostede achegue a través desta web ou dos formularios que desde ela se lle facilitan pode estar baseada nas diferentes causas taxadas no artigo 6 do RGPD. Con carácter xeral, as actividades de tratamento de datos persoais realízanse para o cumprimento de obrigas legais, para o cumprimento de misións realizadas en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao Centro de Estudos Xurídicos, ou ben porque Vd. outorgou o seu consentimento mediante unha clara acción afirmativa.

Finalidade e Conservación

O tratamento dos datos de carácter persoal limitarase ao mínimo imprescindible para a realización dos fins para os que se solicitaron. Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da este finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e patrimonio documental español. Corresponde ao interesado a actualización dos seus propios datos; o centro de estudos xurídicos non será responsable do seu inexactitud se non se comunican os cambios que puidesen producirse.

Exercicio de Dereitos

A normativa de protección de datos persoais permite que poida exercer ante o órgano responsable do tratamento os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión "dereito ao esquecemento", limitación do tratamento, portabilidade e de non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, nos termos establecidos nos artigos 15 a 22 do RGPD. Pode dirixirse ao Responsable de Tratamento por vía electrónica (secretaria.general@cej-mjusticia.es). Se non estivese de acordo con a resposta dada á súa pretensión, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001. Madrid. Con carácter previo á presentación dunha reclamación ante a AEPD, pode dirixirse ao delegado de protección de datos.

Delegados de Protección de Datos (DPD)

O Centro de Estudos Xurídicos designou á persoa que actuará como delegada/delegado de Protección de Datos (DPD) para supervisar o cumprimento desta política no ámbito do departamento (secretaria.general@cej-mjusticia.es, Juan da Roseira, 2, 28071 Madrid)

Máis información: