Aviso legal

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO PORTAL www.cej-mjusticia.es

 

O Centro de Estudos Xurídicos infórmalle de que o acceso a e uso da páxina web www.cej-mjusticia.es e todos os subdominios e directorios incluídos nela (en diante, conxuntamente denominados como o Portal), así como os servizos ou contidos aos que se pode acceder a través deste Portal, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún destes servizos ou contidos puidesen precisar da aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.

Por iso, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, rogamos non faga uso do Portal, xa que calquera uso que faga del ou dos seus servizos e contidos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

O Centro de Estudos Xurídicos resérvase o dereito a realizar cambios no Portal sen aviso previo, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou do seu deseño.

Os contidos e servizos que ofrece o Portal actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos no Portal.

As condicións e termos que se recollen no presente Aviso poden variar, polo que lle convidamos a que revise estes termos cando visite de novo o Portal.

O Centro de Estudos Xurídicos non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas en www.cej-mjusticia.es en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes.

 

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E DE PROPIEDADE INDUSTRIAL

 

Tanto o deseño do Portal e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen no mesmo, pertencen ao Centro de Estudos Xurídicos ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Igualmente están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial as imaxes, etc. contidos no servidor do Centro de Estudos Xurídicos.

A información dispoñible neste sitio web, salvo indicación expresa en contrario, é susceptible de reutilización; quedando autorizada a súa reprodución total ou parcial, modificación, distribución e comunicación, para usos comerciais e non comerciais, con suxeición ás seguintes condicións:

 • Queda prohibida en calquera circunstancia a desnaturalización do contido da información.
 • O usuario queda obrigado a citar a fonte dos documentos obxecto da reutilización.

O usuario queda obrigado a mencionar a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización.

O Centro de Estudos Xurídicos declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos póñase en contacto co Centro de Estudos Xurídicos a través de calquera dos seguintes correos electrónicos informacioncej@cej-mjusticia.es

 

LIGAZÓNS Ou HIPERLIGAZÓNS

 

Os usuarios que se propoñan establecer unha hiperligazón entre a súa páxina web e a do Centro de Estudos Xurídicos deberán ter en conta o seguinte:

 1. O establecemento da hiperligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Centro de Estudos Xurídicos e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do Centro de Estudos Xurídicos dos seus contidos ou servizos. Por tanto, non se declarará nin se dará a entender que o Centro de Estudos Xurídicos autorizou expresamente a hiperligazón nin que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web desde a que se establece a hiperligazón.
 2. O Centro de Estudos Xurídicos non se responsabiliza de ningún xeito nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento da hiperligazón poida ofrecer. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web da hiperligazón.
 3. A páxina web na que se estableza a hiperligazón non poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao Centro de Estudos Xurídicos, excepto aqueles signos que formen parte do mesma hiperligazón.
 4. A páxina web na que se estableza a hiperligazón non conterá informacións con contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros.

 

FRAMES

O Centro de Estudos Xurídicos prohibe expresamente a realización de "framings" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos do seu Portal.

 

PRIVACIDADE

De acordo con o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello (Regulamento Xeral de Protección de Datos, en diante RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantías dos dereitos dixitais, o Centro de Estudos Xurídicos comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. O Centro de Estudos Xurídicos estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos facilitados polos usuarios.

Por parte do cidadán, a visita ao portal institucional do Centro de Estudos Xurídicos efectúase de forma anónima. Os cidadáns soamente deberán proporcionar os datos persoais imprescindibles para poder acceder a aqueles servizos da web que dispoñan de xestión ou trámite específico para a prestación do servizo solicitado (pe, trámites en sede virtual, formularios de contacto…).

Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Centro de Estudos Xurídicos e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo RGPD sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación. Todas as actividades de tratamento atópanse recollidas no rexistro de actividades de tratamento do Centro de Estudos Xurídicos, segundo o artigo 30 do RGPD.

A legitimación do tratamento pode estar baseada no consentimento das persoas interesadas e/ou o cumprimento dunha obriga legal e/ou o cumprimento dunha misión realizada en interese público e/ou a protección de intereses vitais e/ou a execución dun contrato, segundo establece o RGPD no seu artigo 6.

O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais. No entanto, nas que proceda será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo con o previsto na citada lexislación, ou en caso de suposto legal.

Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición do tratamento dos datos, cando procedan, dirixíndose ao responsable do tratamento, ou a través da rede de oficinas de asistencia en materia de rexistros https://administracion.gob.es.

No caso de que o Centro de Estudos Xurídicos non atenda o seu pedimento os cidadáns tamén poderán acudir á Axencia Española de Protección de Datos.

 

POLÍTICA DE COOKIES

O sitio web www.cej-mjusticia.es utiliza cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para o correcto funcionamento e visualización dos sitios web por parte do usuario: Que tipos de cookies utilízanse nesta páxina web?

 • De análise: son aquelas que nos permiten cuantificar o número de usuarios e así realizar a medición e análise estatística da utilización que fan os usuarios dos servizos. Para iso analízase a súa navegación na nosa páxina web co fin de mellorar os servizos que lle ofrecemos.
 • De sesión: permiten ao usuario a navegación a través da nosa páxina web mantendo as opcións elixidas. Bórranse cando se pecha o navegador.

O consentimento prestado ao uso das cookies ten unha validez dun ano, pero se quere cambiar as súas preferencias pode facelo desde o seu navegador: a función de “Axuda” mostraralle como facelo.

 

SERVIZOS DE TERCEIROS

Este portal web ten presenza en portais e servizos de terceiros para os que, se se desexa coñecer as condicións de privacidade e uso de cookies, deberán consultar as políticas proporcionadas polos mesmos:

 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

 

COMO MODIFICAR A CONFIGURACIÓN DAS COOKIES

Vostede pode restrinxir, bloquear ou borrar as cookies do Portal ou calquera outra páxina web, utilizando o seu navegador. A función de “Axuda" de cada navegador mostraralle como facelo.

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com/é-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10"
 • Firefox: support.mozilla.org/é/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="é"
 • Microsoft Edge: support.microsoft.com/é-é/microsoft-edge/eliminar-as-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 • Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

 

ESTATÍSTICAS DE USO DO SITIO

O portal web do Centro de Estudos Xurídicos utiliza o servizo de Google Analytics coa única e exclusiva finalidade de elaborar informes de carácter estatístico. A utilización do servizo de Google Analytics non descarga ningún ficheiro Javascript nin xera ningunha cookie no computador do usuario. A información enviada a Google Analytics, sempre desde os nosos servidores, foi previamente anonimizada.

 

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente Portal, será a lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita ao Portal ou do uso dos servizos que nel se poidan ofertar, o Centro de Estudos Xurídicos e o Usuario acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de domicilio do Usuario, sempre que o mesmo estea situado en territorio español.

 

INFORMACIÓN PARA UNHA CORRECTA VISUALIZACIÓN

Todas as resolucións son permitidas e óptimas no portal.

A seguir, recóllese unha selección de navegadores compatibles, mellor valorados e máis utilizados:

 • Google Chrome: Compatible
 • Mozilla Firefox: Compatible
 • Microsoft Edge: Compatible
 • Opera: Compatible
 • Internet Explorer: Non recomendable, obsoleto

Para calquera navegador sempre se recomenda utilizar a última versión, xa sexa porque se engaden novas características ou melloras, pola corrección de erros e, as versións antigas quedan sen soporte.

Dado que o Portal conta co certificados HTTPS, a versión mínima soportada para os distintos sistemas operativos é:

 • Windows: todos os navegadores que se executan sobre este S.O. funcionan correctamente (confían na certificado raíz e por tanto non mostran mensaxes de alerta). Isto inclúe Internet Explorer, Chrome...Para Mozilla Firefox funciona correctamente independentemente do S.O. no que se estea executando, a partir da versión 51 (desde xaneiro de 2017).
 • Almacén NSS versión 3.28 e superiores: é o almacén que usa Linux. Calquera navegador que se execute no este S.O. (salvo versións que non se haxan actualizado para este NSS v3.28) funcionan correctamente (desde decembro de 2016).
 • Android: desde a versión 8.X (OREO) (Agosto de 2017).
 • Llavero MAC/IOS: desde a versión iOS 12, macOS 10.14 (Mojave), watchOS 5 e tvOS 12.
 • Acrobat: Certificados raíces e intermedios incorporados en Adobe desde el 14/10/2015.