Formació Contínua

Formació Contínua

 

D'acord amb les funcions atribuïdes en l'article 3 de l'Estatut del Centre d'Estudis Jurídics aprovat per Reial decret 312/2019, de 26 d'abril, li correspon al Centre d'Estudis Jurídics l'organització i gestió de la formació continuada i d'especialització dels membres de la Carrera Fiscal, Lletrats de l'Administració de Justícia, Advocats de l'Estat, Mèdics Forenses, Facultatius de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i altre personal al servei de l'Administració de Justícia, així com, si escau, del personal al fet que es refereix l'article 475 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol.

En virtut d'aquestes funcions, el Centre d'Estudis Jurídics (CEJ) elabora anualment els plans de formació contínua específics de les diferents carreres i cossos, a més del pla de formació transversal, comuna a totes les carreres i cossos que es formen en el CEJ. 

En la seva elaboració es compta amb la col·laboració de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat, de la Secretaria General per a la Innovació i Qualitat del Servei Públic de Justícia, del Consell Metge forense, de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i de l'Advocacia de l'Estat, així com amb la participació de la Comissió Pedagògica del CEJ i els seus grups de treball. A més, en el cas dels cossos de Lletrats de l'Administració de Justícia, Mèdics Forenses i Facultatius de l'INTCF s'obren una sèrie de consultes públiques per a la proposta d'activitats formatives.

La creació al novembre de 2022 de l'Oficina de Transformació Pedagògica, finançada amb fons del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, permetrà al CEJ escometre els processos de transformació necessaris per oferir una formació de la més alta qualitat i adaptada a les necessitats específiques de les diferents carreres i cossos que es formen en el CEJ. Entre uns altres:

  • Desenvolupar plans de formació específics en temes d'igualtat, inclusió i lluita contra la violència de gènere, així com en el desenvolupament de competències digitals.
  • Participar en la definició d'itineraris formatius conduents a una major especialització i aprofundiment en els temes.
  • Oferir una atenció i orientació més personalitzada als equips docents, incloent la definició i execució d'un pla específic de formació de formadors.
  • Desenvolupar continguts multimèdia més interactius, amb recursos més versàtils i major enfocament pràctic.
  • Redissenyar i millorar els processos de detecció de necessitats i d'avaluació de la formació, així com avançar en el mesurament de la transferència al lloc de treball.

La selecció de participants per a les diferents activitats s'efectua mitjançant convocatòria pública, excepte casos excepcionals en els quals les característiques de la pròpia activitat formativa ho desaconsellin. Per a això, es llancen dues convocatòries, una al desembre amb les activitats previstes en el primer semestre de l'any següent i una altra a la primavera amb les del segon semestre.

Com a novetat en 2023, a més dels tradicionals certificats de participació emesos a aquelles persones que assisteixin o participin en més del 80% de la programació de les activitats per les quals han estat seleccionats, s'emetran també certificats d'aprofitament per a aquelles activitats formatives que incloguin proves d'avaluació i permetin certificar l'adquisició de competències i coneixements per part de l'alumnat.

Pel que fa als equips docents, el procés de selecció depèn de la carrera o cos concret en el qual s'englobi l'activitat formativa. Així, per als cossos de Lletrats de l'Administració de Justícia, el gruix dels equips docents se selecciona a través de convocatòries públiques, juntament amb els requisits de selecció. En el cas dels cossos de Mèdics Forenses i Facultatius de l'INTCF la proposta d'activitats formatives era a càrrec dels propis equips docents que les impartirien.