Formación Continua

Formación Continua

 

De acordo con as funcións atribuídas no artigo 3 do Estatuto do Centro de Estudos Xurídicos aprobado por Real Decreto 312/2019, do 26 de abril, correspóndelle ao Centro de Estudos Xurídicos a organización e xestión da formación continuada e de especialización dos membros da Carreira Fiscal, Letrados da Administración de Xustiza, Avogados do Estado, Médicos Forenses, Facultativos do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses e demais persoal ao servizo da Administración de Xustiza, así como, no seu caso, do persoal a que refírese o artigo 475 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo.

En virtude destas funcións, o Centro de Estudos Xurídicos (CEJ) elabora anualmente os plans de formación continua específicos das distintas carreiras e corpos, ademais do plan de formación transversal, común a todas as carreiras e corpos que se forman no CEJ. 

Na súa elaboración cóntase coa colaboración da Secretaría Técnica da Fiscalía Xeral do Estado, da Secretaría Xeral para a Innovación e Calidade do Servizo Público de Xustiza, do Consello Médico Forense, do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses e da Avogacía do Estado, así como coa participación da Comisión Pedagóxica do CEJ e os seus grupos de traballo. Ademais, no caso dos corpos de Letrados da Administración de Xustiza, Médicos Forenses e Facultativos do INTCF ábrense unha serie de consultas públicas para a proposta de actividades formativas.

A creación en novembro de 2022 da Oficina de Transformación Pedagóxica, financiada con fondos do Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia, permitirá ao CEJ acometer os procesos de transformación necesarios para ofrecer unha formación da máis alta calidade e adaptada ás necesidades específicas das distintas carreiras e corpos que se forman no CEJ. Entre outros:

  • Desenvolver plans de formación específicos en temas de igualdade, inclusión e loita contra a violencia de xénero, así como no desenvolvemento de competencias dixitais.
  • Participar na definición de itinerarios formativos conducentes a unha maior especialización e profundización nos temas.
  • Ofrecer unha atención e orientación máis personalizada aos equipos docentes, incluíndo a definición e execución dun plan específico de formación de formadores.
  • Desenvolver contidos multimedia máis interactivos, con recursos máis versátiles e maior enfoque práctico.
  • Redeseñar e mellorar os procesos de detección de necesidades e de avaliación da formación, así como avanzar na medición da transferencia ao posto de traballo.

A selección de participantes para as distintas actividades efectúase mediante convocatoria pública, salvo casos excepcionais nos que as características da propia actividade formativa desaconsélleno. Para iso, lánzanse dúas convocatorias, unha en decembro coas actividades previstas no primeiro semestre do ano seguinte e outra na primavera coas do segundo semestre.

Como novidade en 2023, ademais dos tradicionais certificados de participación emitidos a aquelas persoas que asistan ou participen en máis do 80% da programación das actividades para as que foron seleccionados, emitiranse tamén certificados de aproveitamento para aquelas actividades formativas que inclúan probas de avaliación e permitan certificar a adquisición de competencias e coñecementos por parte do alumnado.

No que se refire a os equipos docentes, o proceso de selección depende da carreira ou corpo concreto no que se englobe a actividade formativa. Así, para os corpos de Letrados da Administración de Xustiza, o groso dos equipos docentes selecciónase a través de convocatorias públicas, xunto cos requisitos de selección. No caso dos corpos de Médicos Forenses e Facultativos do INTCF a proposta de actividades formativas corría a cargo dos propios equipos docentes que as impartirían.