Formación inicial

Formación Inicial

 

Tal e como se establece no artigo 3 do Estatuto do Centro de Estudos Xurídicos aprobado por Real Decreto 312/2019, do 26 de abril, e de conformidade co artigo 434 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial e resto de normativa de aplicación, o Centro de Estudos Xurídicos é o organismo encargado de levar a efecto a formación inicial de quen aspiran a ingresar na Carreira Fiscal e nos Corpos de Letrados da Administración de Xustiza, Médicos Forenses, Facultativos do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses e, no seu caso, demais persoal ao servizo da Administración de Xustiza.

A citada formación inicial constitúe a segunda fase do proceso selectivo e consiste nun curso de formación teórico-práctica que ten unha parte no CEJ e outra parte de estadía en Fiscalías, oficinas xudiciais, institutos de medicamento legal ou no Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses. 

O contido dos cursos de selección oriéntase á adecuada preparación dos aspirantes ao ingreso nos distintos corpos para o desempeño das súas funcións. Dita preparación realízase a través dunha profundización especializada nos coñecementos teóricos de maior incidencia en cada unha das actividades profesionais e a través da aprendizaxe no exercicio práctico das actuacións e funcións propias destas actividades.

Todo curso selectivo comeza cunha planificación previa dentro da cal se enmarca a elaboración do plan docente como documento único no que se recollen as directrices xerais.

Os plans docentes das últimas promocións poden consultarse no apartado reservado á formación inicial de cada Carreira ou Corpo.