Formación Internacional

Formación Internacional

 

A base xurídica da actividade internacional do Centro de Estudos Xurídicos atópase recollida no seu estatuto, aprobado por Real Decreto 312/2019, do 26 de abril. Así, o artigo 3 do Estatuto do Centro de Estudos Xurídicos sinala entre as funcións do organismo: 

“A colaboración e cooperación na impartición de formación e perfeccionamento a alumnos e profesionais procedentes doutras institucións de análoga natureza do ámbito internacional, así como a profesionais do Dereito.”

Para o cumprimento destes obxectivos, o Centro de Estudos Xurídicos, segundo o apartado 2º do artigo 3 do Estatuto, poderá tamén:

“Celebrar, con idéntico fin, convenios e manter relacións de colaboración e información recíproca con institucións similares doutros países, fomentando estudos, plans e programas de intercambio e cooperación internacional.”

No desempeño desta función, o Centro de Estudos Xurídicos incrementou cada ano a súa actividade internacional. Na actualidade o Centro participa de forma intensa nas institucións das que forma parte, co obxectivo de potenciar o intercambio de coñecementos e experiencias entre os Fiscais, Letrados da Administración de Xustiza, Avogados do Estado e Médicos Forenses españois e os membros destas carreiras noutros países, coa firme convicción de que este intercambio enriquece a formación recíproca e incide de maneira positiva no desempeño das súas funcións.

As actividades internacionais do Centro de Estudos Xurídicos clasifícanse en actividades de formación e actividades de cooperación:

  • Actividades formativas: trátase de actividades formativas no exterior dirixidas á Carreira Fiscal e aos Corpos de funcionarios cuxa formación é competencia do CEJ (Letrados da Administración de Xustiza, Avogados do Estado, Médicos Forenses e Facultativos do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses).
  • Actividades de cooperación: trátase de actividades de cooperación xurídica internacional ou de cooperación ao desenvolvemento polas que o Centro de Estudos Xurídicos participa na formación de profesionais estranxeiros, en España ou nun país estranxeiro.