Formació Internacional

Formació Internacional

 

La base jurídica de l'activitat internacional del Centre d'Estudis Jurídics es troba recollida en el seu estatut, aprovat per Reial decret 312/2019, de 26 d'abril. Així, l'article 3 de l'Estatut del Centre d'Estudis Jurídics assenyala entre les funcions de l'organisme: 

“La col·laboració i cooperació en la impartició de formació i perfeccionament a alumnes i professionals procedents d'altres institucions d'anàloga naturalesa de l'àmbit internacional, així com a professionals del Dret.”

Per al compliment d'estos objectius, el Centre d'Estudis Jurídics, segons l'apartat 2º de l'article 3 de l'Estatut, podrà també:

“Celebrar, amb idèntica fi, convenis i mantindre relacions de col·laboració i informació recíproca amb institucions similars d'altres països, fomentant estudis, plans i programes d'intercanvi i cooperació internacional.”

En l'acompliment d'esta funció, el Centre d'Estudis Jurídics ha incrementat cada any la seua activitat internacional. En l'actualitat el Centre participa de forma intensa en les institucions de les quals forma part, amb l'objectiu de potenciar l'intercanvi de coneixements i experiències entre els Fiscals, Lletrats de l'Administració de Justícia, Advocats de l'Estat i Mèdics Forenses espanyols i els membres d'estes carreres en altres països, amb la ferma convicció que este intercanvi enriquix la formació recíproca i incidix de manera positiva en l'acompliment de les seues funcions.

Les activitats internacionals del Centre d'Estudis Jurídics es classifiquen en activitats de formació i activitats de cooperació:

  • Activitats formatives: es tracta d'activitats formatives en l'exterior dirigides a la Carrera Fiscal i als Cossos de funcionaris la formació dels quals és competència del CEJ (Lletrats de l'Administració de Justícia, Advocats de l'Estat, Mèdics Forenses i Facultatius de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses).
  • Activitats de cooperació: es tracta d'activitats de cooperació jurídica internacional o de cooperació al desenvolupament per les quals el Centre d'Estudis Jurídics participa en la formació de professionals estrangers, a Espanya o en un país estranger.