Beques

Beques

En esta pàgina pots trobar tota la informació relativa al programa de beques del Ministeri de Justícia per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia i en el Cos d'Advocats de l'Estat.

NORMATIVA

ORDE DE BASES REGULADORES - ABRIL 2022

ORDE MINISTERIAL D'OBLIGATORIETAT D'ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS - JUNY 2022

 

CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS PER la qual ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER A la PREPARACIÓ D'OPOSICIONS PER A l'INGRÉS EN LES CARRERES JUDICIAL I FISCAL, EN EL COS DE LLETRATS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA I Al COS D'ADVOCATS DE L'ESTAT

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA EN EL BOE (Data de publicació en el BOE: 17-06-2022)

RESOLUCIÓ AGOST INHÀBIL

 

AVISOS

 

SOL·LICITUD

Termini de presentació de sol·licituds

  • Des del 18 de juny de 2022 a les 00:00 hores

  • Fins al 2 de juliol de 2022 a les 23:59 hores

Presentació de sol·licituds

Només s'admetran aquelles sol·licituds que es presenten a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia. Es pot accedir a través del següent enllaç:

ACCÉS Al TRÀMIT ONLINE  (fins a les 00.00 del 18 de juny el formulari no estarà disponible)

Per a açò serà imprescindible posseir un certificat electrònic de persona física, que haurà d'estar emès per alguna de les autoritats de certificació reconegudes per l'Administració General de l'Estat.

Previ al registre de la sol·licitud es recomana llegir el següent document d'instruccions i recomanacions. 

INSTRUCCIONS I RECOMANACIONS PER Al REGISTRE DE LA SOL·LICITUD

VIDEOTUTORIAL

PREGUNTES FREQÜENTS (PMF)

 

TRAMITACIÓ

Llistats provisionals de sol·licituds admeses i excloses:

Data de publicació: 14 de juliol de 2022

CERTIFICAT DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE SOL·LICITUDS

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES

La inclusió en la llista d'admesos no implica la concessió de la beca, sinó que la sol·licitud complix amb els requisits formals que establix la convocatòria i per tant serà valorada per la comissió d'avaluació de sol·licituds.

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS EXCLOSES

ANNEX 1: DESCRIPCIÓ DE LES CAUSES D'EXCLUSIÓ

Les sol·licituds excloses es podran esmenar en un termini de deu dies hàbils, des del 15 al 29 de juliol de 2022, única i exclusivament a través del procediment habilitat per a tal fi en la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia. Així mateix, durant el mateix termini es podran realitzar les al·legacions oportunes.

PLANTILLA PER A l'ENTREGA D'ESMENES

PLANTILLA PER A l'ENTREGA D'AL·LEGACIONS

INSTRUCCIONS PER A l'ESMENA DE SOL·LICITUDS I PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS

ACCÉS A la SEU PER A l'ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 

PREGUNTES FREQÜENTS (PMF)

 

Llistats definitius de sol·licituds admeses i excloses:

Data de publicació: 1 de setembre de 2022

CERTIFICAT DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE SOL·LICITUDS

LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS ADMESES

Recordar-nos que la inclusió en la llista d'admesos no implica la concessió de la beca, sinó que la sol·licitud complix amb els requisits formals que establix la convocatòria i per tant és valorada per la Comissió d'avaluació de sol·licituds.

LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS EXCLOSES

Nota: les al·legacions als llistats provisionals de sol·licituds admeses i excloses presentades durant el termini d'esmena (del 15 al 29 de juliol de 2022), seran respostes individualment a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia.

 

Llistats provisionals d'expedients de persones beneficiàries i suplents: 

Data de publicació: 1 de setembre de 2022

LLISTAT PROVISIONAL D'EXPEDIENTS DE PERSONES BENEFICIÀRIES

Recordem que la inclusió en la llista provisional d'expedients de persones beneficiàries, no implica la concessió de la beca, sinó que la sol·licitud complix amb els requisits formals que establix la convocatòria i que en una primera valoració  i ordenació d'expedients, es troba entre els possibles beneficiaris de la beca.

LLISTAT PROVISIONAL D'EXPEDIENTS DE PERSONES SUPLENTS

Termini d'al·legacions: del 2 al 15 de setembre de 2022 

Les al·legacions hauran de presentar-se única i exclusivament a través del procediment habilitat per a tal fi en la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia.

INSTRUCCIONS PER A l'ENTREGA D'AL·LEGACIONS

PLANTILLA PER A la PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS 

NOTA INFORMATIVA TERMINI D'AL·LEGACIONS

PLANTILLA PER Al DESISTIMENT DE LA SOL·LICITUD

 

Nou!

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Data de publicació: 5 d'octubre de 2022

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ PER la qual S'ULTIMA EL PROCEDIMENT

LLISTAT DEFINITIU D'EXPEDIENTS DE PERSONES BENEFICIÀRIES

LLISTAT DEFINITIU D'EXPEDIENTS DE PERSONES SUPLENTS

Les ajudes econòmiques s'entendran acceptades si, transcorreguts cinc dies naturals des del següent a la publicació de la resolució definitiva, les persones beneficiàries no manifestaren el contrari.

PREGUNTES FREQÜENTS BENEFICIARIS

Termini de renúncia de la beca: Del 6 al 10 d'octubre de 2022 (5 dies naturals)

La renúncia a la beca haurà de presentar-se única i exclusivament a través del procediment habilitat per a tal fi en la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia.

INSTRUCCIONS PER A l'ENTREGA DE LA RENÚNCIA

PLANTILLA PER A l'ENTREGA DE LA RENÚNCIA A la BECA 

Nota: les al·legacions als llistats provisionals d'expedients de persones beneficiàries i suplents rebudes durant el termini d'al·legacions (de l'1 al 15 de setembre de 2022), seran respostes individualment a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia.

 

MÉS INFORMACIÓ

Contacte 

Per a la resolució de dubtes sobre el contingut de la convocatòria el correu de contacte és: becas@cej-mjusticia.es

Per a qualsevol incidència tècnica relacionada amb la Seu Electrònica ha de dirigir-se al servici d'Atenció a l'Usuari en la següent pàgina: 

https://cauexterno.justicia.es/webtier-9.62/ess.do

 

INFORMACIÓ DE SIA 

Denominació del tràmit:  Ajudes econòmiques per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia i en el Cos d'Advocats de l'Estat

Codi: 2819587