Formació inicial

Formació Inicial

 

Tal com s'establix en l'article 3 de l'Estatut del Centre d'Estudis Jurídics aprovat per Reial decret 312/2019, de 26 d'abril, i de conformitat amb l'article 434 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i resta de normativa d'aplicació, el Centre d'Estudis Jurídics és l'organisme encarregat de portar a efecte la formació inicial d'els qui aspiren a ingressar en la Carrera Fiscal i en els Cossos de Lletrats de l'Administració de Justícia, Mèdics Forenses, Facultatius de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i, si escau, altre personal al servici de l'Administració de Justícia.

La citada formació inicial constituïx la segona fase del procés selectiu i consistix en un curs de formació teòric-pràctica que té una part en el CEJ i una altra part d'estada en Fiscalies, oficines judicials, instituts de medicina legal o en l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. 

El contingut dels cursos de selecció s'orienta a l'adequada preparació dels aspirants a l'ingrés en els diferents cossos per a l'acompliment de les seues funcions. Aquesta preparació es realitza a través d'un aprofundiment especialitzat en els coneixements teòrics de major incidència en cadascuna de les activitats professionals i a través de l'aprenentatge en l'exercici pràctic de les actuacions i funcions pròpies d'estes activitats.

Tot curs selectiu comença amb una planificació prèvia dins de la qual s'emmarca l'elaboració del pla docent com a document únic en el qual s'arrepleguen les directrius generals.

Els plans docents de les últimes promocions poden consultar-se en l'apartat reservat a la formació inicial de cada Carrera o Cos.